Forretningsbetingelser pr. 1. januar 2020 for Revision & Råd, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Revision & Råd, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via e mail, telefax, telefon eller på anden vis.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Revision & Råd, medmindre Revision & Råd udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser.

Tilbud er bindende for Revision & Råd i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

Opgavens afgrænsning og udførelse

Revision & Råd forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Medmindre andet er anført i aftalebrevet, er alle datoer, som Revision & Råd har angivet, alene skønsmæssige. Revision & Råds ydelser er beskrevet i aftalebrevet.

Stemmer Revision & Råds ordrebekræftelse/aftalebrev ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens/ aftalebrevets indhold.

Såfremt Revision & Råd udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i aftalebrevet, da skal Revision & Råd være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde.

Revision & Råd opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter Revision & Råd ikke har ansvar for opbevaring mv.

Kvalitetskontrol

Revision & Råd er medlem af FSR danske revisorer, som stiller krav til revisionsvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Revision & Råd er desuden omfattet af den danske revisorlovgivnings og FSR danske revisorers regler om klageadgang over revisorer.

Revision & Råd er omfattet af Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde samt krav til revisorers efteruddannelse.

Revision & Råd er medlem af RevisorGruppen Danmark, der løbende opdaterer og forbedrer vores kvalitetsstyringssystem, så det altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Gennem RevisorGruppen Danmark er Revision & Råd desuden underlagt årlige kvalitetskontroller.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Revision & Råd er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som Revision & Råd modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.

Elektronisk kommunikation

Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab. Revision & Råd er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Honorarberegning og betaling

Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for partnere og medarbejdere, der har udført opgaven. Med mindre der er aftalt et fast honorar, er Revision & Råds angivelse af honoraret udtryk for et skøn. Såfremt Revision & Råd har angivet et honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Revision & Råd berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner af det beregnede honorar:

a) Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret.

b) Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige.

c) Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives kunden eller forhold, som kunden er ansvarlig for.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden.

Der faktureres normalt efter opgavens afslutning. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e mail.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 1 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres Revision & Råds konto i Revision & Råds pengeinstitut.

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. Revision & Råd er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af Revision & Råd.

Ansvarsbegrænsning

Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til Revision & Råd med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

Revision & Råd er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger:

Revision & Råd påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel eller benytter den af Revision & Råd leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Revision & Råds forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Revision & Råd med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Revision & Råd som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

Revision & Råd er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser.

Revision & Råds ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse/aftalebrevets indgåelse.

Revision & Råds ansvar for rådgivningsydelser er beløbsmæssigt begrænset til tre gange det honorar (ekskl. moms), som kunden har betalt for den pågældende ydelse.

Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod Revision & Råd.

Revision & Råd er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller andet økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste, driftstab eller tab af data. Revision & Råd kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Revision & Råd.

Fortrolighed

Parterne er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger herunder konklusionen på den leverede ydelse fortroligt.

Revision & Råd eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale. Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af Revision & Råd.

Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger mv., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.

Hvidvaskregler og databeskyttelse

I henhold til hvidvasklovgivningen skal Revision & Råd oplyse om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger. Revision & Råd skal bl.a. indhente identitets og kontroloplysninger samt sikre nødvendig legitimation ved etablering af kundeforholdet. Ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering vil vi indhente dokumenter og registreringer vedrørende foretagne yderligere undersøgelser.

De oplysninger, Revision & Råd har indhentet, vil i fælles interesse blive opbevaret så længe, Revision & Råd vurderer at have behov for det, dog iht. lovgivning minimum 5 år. Ved ophør af engagementet, vil oplysningerne normalt blive slettet efter 5 år. Kunden har mulighed for at bede om indsigt i de registrerede oplysninger, og kunden har ret til at få korrigeret eventuelle fejlagtige oplysninger.

Identitetsoplysninger

Revision & Råd er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.

Revision & Råd videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. Revision & Råd kan været forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet mv. til SØIK.

Undersøgelses og underretningspligt

Revision & Råd er underlagt en undersøgelses og underretningspligt vedrørende kundens transaktioner, midler eller aktiviteter, hvor Revision & Råd har mistanke om eller rimelig grund til at mene, at transaktioner, midler eller aktiviteter har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det gælder eksempelvis komplekse eller usædvanligt store transaktioner og transaktionsmønstre set i forhold til kunden samt transaktioner, der har forbindelse til lande eller territorier, hvor risikoen for tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme antages at være forøget. I de tilfælde hvor en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes, er Revision & Råd forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet (SØIK).

Persondata

I forbindelse med den aftalte ydelse, vil Revision & Råd indsamle og behandle persondata i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder databeskyttelsesloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

Kunden er forpligtet til at indgå en databehandleraftale, når Revision & Råd er databehandler.

Revision & Råd er dataansvarlig for de persondata, der indsamles om kunden for at opfylde krav i eksempelvis bogførings og hvidvaskloven, og i forbindelse med personoplysninger, som måtte opstå i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Omhandler den aftalte ydelse erklæringsarbejde omfattet af revisorloven (eksempelvis revision, udvidet gennemgang, review og assistance med opstilling), herunder eksempelvis erklæringsarbejde med opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser og digitale indberetninger, vil Revision & Råd være dataansvarlig for de persondata, der indsamles i denne forbindelse.

Er der aftalt rådgivning inden for eksempelvis budgettering, finansiering, køb/salg af virksomhed, generationsskifte, rekonstruktioner og konkurs, valg af virksomhedsform, iværksætteri og virksomhed i udlandet, vil Revision & Råd også være dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

Omhandler aftalen ydelserne bogføring, lønbogholderi, opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser uden erklæring, hvori der indgår persondata, vil Revision & Råd være databehandler.

Databehandleraftalen vil indgå som et bilag til denne aftale.

I forbindelse med kombineret ydelse, hvor Revision & Råd er henholdsvis dataansvarlig og databehandler, vil databehandleraftalen være gældende for den del af ydelsen, hvor Revision & Råd er databehandler.

Revision & Råd har udarbejdet en privatlivspolitik om behandling af persondata for personer, som Revision & Råd ikke har individuel kontakt med, herunder kundens medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere m.fl. Revision & Råd privatlivspolitik findes på Revision & Råds hjemmeside. Det er op til kunden at informere dennes medarbejdere, kunder m.fl. om Revision & Råds privatlivspolitik.

Registreredes rettigheder:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Kunden har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Revision & Råd behandler om kunden, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Kunden har ret til at få urigtige oplysninger om kunden selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har kunden ret til at få slettet oplysninger om kunden inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Kunden har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af kundens personoplysninger begrænset. Hvis kunden har ret til at få begrænset behandlingen, må Revision & Råd fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring – med kundens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Kunden har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af kundens personoplysninger. Kunden kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet/dataflytning): Kunden har i visse tilfælde ret til at modtage kundens personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Kunden kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Der henvises til www.datatilsynet.dk.

Lovvalg og værneting

Revision & Råds ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af aftalebrevet og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Retten ved Revision & Råds hovedkontor som aftalt værneting.

Copyright 2022 Revision og Råd Statsautoriseret Revisionsaktieselskab